Algemene Voorwaarden

Toestemming van dierenarts

Om uw dier fysiotherapeutisch te mogen onderzoeken en behandelen heeft u toestemming nodig van uw dierenarts, tenzij het een preventief consult is. Neem dus tijdig contact op met uw dierenarts om de verwijzing en eventueel het patiëntendossier te regelen. Indien uw paard, hond of kat al door de dierenarts gezien is, vraag ik u om de verwijzing vooraf te mailen of tijdens het eerste consult mee te nemen. Ook eventuele behandelformulieren van andere therapeuten of specialisten graag meebrengen.

Toestemming voor contact dierenarts

Soms is het nodig om contact te leggen met uw dierenarts over de meest optimale behandeling voor uw dier. Hiervoor heb ik uw toestemming nodig. Door het sluiten van een behandelovereenkomst geeft u mij toestemming om contact op te nemen met uw dierenarts of andere therapeuten en/of specialisten. Uiteraard zal ik dit contact enkel leggen indien nodig. De besproken informatie over uw dier zal in vertrouwen en met respect behandeld worden en niet met derden worden gedeeld, tenzij u daarvoor toestemming geeft. Vervolgens kunt u terugkoppeling krijgen over het overleg om tot de beste behandeling voor uw dier te komen.

Informatie

Voor de behandeling dient u alle gegevens en informatie over het paard te verstrekken en geen, voor het onderzoek en voor de behandeling van belang zijnde gegevens, achter te houden. Indien achteraf blijkt dat niet alle benodigde informatie is verstrekt dan kan ik de behandeling staken en ben ik niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het achterhouden van deze informatie.

Behandelplek

Uw hond of kat wordt behandeld op één van de locaties waar ik werkzaam ben. Als u niet in de gelegenheid bent om daar naartoe te komen kan ik in overleg bij u thuis komen. In dat geval zal er afhankelijk van de afstand een reiskostenvergoeding worden gerekend.

Paarden worden op uw eigen locatie onderzocht en behandeld. Bepaalde faciliteiten zijn noodzakelijk om het paard in beweging te kunnen tonen, zoals een verhard terrein (erf/parkeerplaats) en een zachte ondergrond (longeer-/rijbak met niet te zware bodem). De meest geschikte plaats om uw paard te behandelen is een schone plek met een vlakke ondergrond. Het is prettig als dit een overdekte ruimte is. Eventuele overige benodigdheden zijn een hoofdstel, longeerlijn, longeerzweep, beenbeschermers en uw zadel. Ik kan u vragen om te rijden om het paard onder het zadel te zien.

Op tijd komen

In verband met mijn planning is het van belang dat u op de afgesproken tijd aanwezig bent. De dieren die ik behandel staan meestal achter elkaar ingepland, dus als u te laat bent gaat dit helaas van de behandeltijd van uw hond af.

Zorg bij uw paard ervoor dat hij/zij schoon is en klaar staat. Om de behandeltijd zo effectief mogelijk te benutten is het erg prettig als u vooraf het paard uit de weide/paddock heeft gehaald en de benodigdheden heeft klaargelegd.

Betaling

Particuliere klanten dienen het consult direct per pin, contant of via Tikkie te betalen. Op de behandellocatie voor honden kunt u vaak alleen per pin afrekenen, houd hier rekening mee. Indien gewenst kunt u dezelfde dag een factuur van de betaling via mail ontvangen.

Verzekering

Indien uw dier is verzekerd kunt u het factuurbedrag verhalen op de verzekering. Dan ontvangt u van mij de factuur via de mail. Geef hiervoor duidelijk aan wat er op de factuur vermeld moet staan. Houd er rekening mee dat de meeste verzekeraars een geschreven verwijzing van de dierenarts eisen.

Afzeggen

Indien de geplande afspraak niet door kan gaan verzoek ik u dit uiterlijk 24 uur voor het consult aan mij door te geven via een telefoontje, mail, SMS of een Whatsapp bericht. Indien u niet binnen 24 uur voor het consult afzegt worden er 50% van de kosten in rekening gebracht. Indien u de afspraak vergeet kunnen de volledige kosten aan u in rekening worden gebracht.

Algemene Voorwaarden, Privacy Verklaring en overige mededelingen

Artikel 1: Definities die altijd in algemene voorwaarden horen

Dierenfysiotherapeut

is een fysiotherapeut die zich, na de opleiding tot humaan fysiotherapeut, verder geschoold heeft (middels de opleiding tot dierenfysiotherapeut) in het fysiotherapeutisch mogen behandelen van dieren. En krachtens de wet Besluit en Regeling diergeneeskundigen en het Besluit opleidingseisen en deskundigheid dierenfysiotherapeut, vermeld staat in het Diergeneeskunderegister als paraveterinair dierenfysiotherapeut. In deze algemene voorwaarden ook aangeduid als Caressa for Animals, Caressa Oosterman.

Klant

de eigenaar van het te behandelen dier en/of de aanbieder van het dier in wiens opdracht de praktijk dierfysiotherapeutische behandelingen verricht en/of adviezen geeft.

Patiënt(en)

het door de klant ter behandeling aangeboden dier of dieren, die middels dierfysiotherapie behandeld wordt/worden

Behandelovereenkomst:

de overeenkomst (van opdracht) tussen Caressa for Animals (vanaf hier Caressa) en de klant tot het verrichten van dierfysiotherapeutische behandelingen, en/of het geven van adviezen.

Debiteur:

Klant en eigenaar van de patiënt. De persoon op wiens naam de factuur van Caressa for Animals is opgemaakt.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (behandel)overeenkomsten die tot stand komen tussen Caressa en de klant/debiteur, voor zover daarvan niet van tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.

2.2

Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de klant binden Caressa niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien Caressa schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming (behandel)overeenkomst

3.1

Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (behandel)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij bij de aanbieding anders is aangegeven.

3.2

De tussen Caressa en de klant te sluiten (behandel)overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door Caressa schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer Caressa met de uitvoering van de overeenkomst (onderzoek/ behandeling) is begonnen.

3.3

Caressa heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een (behandel)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die Caressa heeft moeten maken om de aanbieding aan de klant te verstrekken, in rekening te brengen.

3.4

Caressa heeft het recht om het sluiten van een behandelovereenkomst, ten aanzien van een aan haar ter behandeling aangeboden patiënt, om door haar te motiveren redenen te weigeren, dan wel slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen.

Artikel 4: Inhoud (behandel)overeenkomst

4.1

De tussen Caressa en de klant gesloten (behandel)overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van Caressa tot het leveren van een dierfysiotherapeutische behandeling en/of advies. Caressa voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (behandel)overeenkomst

5.1

De tussen Caressa en klant gesloten (behandel)overeenkomst kan in de volgende gevallen tussentijds worden beëindigd:
• Op het uitdrukkelijk verzoek van de klant, waarbij de klant zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de patiënt(en), indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de dierenarts en/of Caressa in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de klant en zo nodig de klant hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;
• Indien de te behandelen patiënt overlijdt;
• Indien Caressa van mening is dat van haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
• Indien het vertrouwen tussen Caressa en de klant op ernstige wijze is verstoord.

5.2

Indien de (behandel)overeenkomst op eenzijdig verzoek van Caressa tussentijds wordt beëindigd, dan zal Caressa, alvorens hiertoe over te gaan, de klant hierover informeren en haar motivatie aan de klant uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

5.3

Indien de (behandel)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de klant in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden.

Artikel 6: Tarieven en betaling

6.1

Alle prijzen zijn inclusief BTW. De BTW wordt apart op de factuur vermeld. De prijzen worden op de website vermeld.

6.2

Betaling dient direct na de behandeling per pin te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Indien de eigenaar zelf niet bij de behandeling aanwezig kan zijn, dan dient degene die het paard vast houdt de betaling per pin te voldoen. Van de betaling kan indien gewenst een factuur gemaild worden.

6.3

Particuliere klanten dienen het consult direct per pin, contant of betaalverzoek te betalen. Indien er een factuur gemaakt wordt voor een bedrijf, dienen betalingen in ieder geval binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Het factuurbedrag dient uiterlijk op de 14e dag na de factuurdatum te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van Caressa.

6.4

De debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door Caressa in rekening worden gebracht voor de door haar verrichte werkzaamheden.

6.5

Indien de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan, is de klant/debiteur in verzuim. In dat geval is Caressa gerechtigd om (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen alsmede de wettelijke (handels)rente, vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag der algehele voldoening. Indien de klant/debiteur een consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens Het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, als bedoeld in artikel 6:96 lid 4 BW. Indien de klant/debiteur een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrag, dan wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 40,00.

6.6

Caressa heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van haar werkzaamheden van de klant een aanbetaling te verlangen en niet eerder met haar werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door Caressa is ontvangen.

Artikel 7: Annulering

7.1

Afspraken dienen 24 uur van tevoren schriftelijk geannuleerd te worden. Indien de afspraak niet binnen 24 uur van te voren geannuleerd is, worden 50% van de consultkosten in rekening gebracht. Indien u de afspraak vergeet en Caressa onverrichte zake naar de locatie van uw paard gekomen is, zullen alle kosten (consult- en reiskosten) in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Klachten

8.1

Caressa zal er alles aan doen om de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de behandeling.

8.2

Klachten over de uitvoering van de behandeling moeten binnen bekwame tijd (maximaal 30 dagen) nadat de klant het gebrek heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Caressa.

8.3

De klant dient Caressa in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken en naar eigen inzicht af te handelen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1

Indien Caressa op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Caressa in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering liggen bij de Nederlands Vereniging voor Fysiotherapie voor Dieren (NVFD) ter inzage, waarvan een afschrift op verzoek van de klant zal worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijf)stagnatie en dergelijke.

9.2

Caressa sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld, iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen door klant zelf en te zake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

10.1

Op alle (behandel)overeenkomsten tussen Caressa en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2

In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van de praktijk van Caressa bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

Artikel 11: Eigendom, Administratie, Privacy en AVG

Met inachtneming van de AVG wet, heeft Caressa de volgende maatregelen genomen:

  • Caressa is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zij is de Functionaris gegevensverwerking van de praktijk.
  • Alleen voor de behandeling belangrijke gegevens zullen gevraagd, genoteerd en bewaard worden. Dit zijn uw N.A.W. gegevens, telefoonnummer en email adres, naam dierenarts en de gegevens van uw dier. Indien de klant jonger is dan 16 jaar dan is er toestemming van ouder of voogd nodig.
  • Caressa zal administratie en verslagen en andere bescheiden met betrekking tot klant en dier gedurende 3 tot 5 jaren bewaren (zie onder) . De klant kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.
  • Deze gegevens zijn nodig voor het voeren van een degelijke dierfysiotherapeutische administratie , het opmaken van de factuur, het onderhouden van contact of om belasting technische redenen.
  • De gegevens blijven bij Caressa en de klant. Er wordt geen marktonderzoek of andere data verwerking o.i.d gedaan. Ze stuurt indien nodig een factuur, ze houdt een goed onderzoek,- en behandeloverzicht bij en indien nodig stuurt ze een verslag naar de dierenarts/collega. Dit is altijd in overleg met en na goedkeuring van de klant. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan het verlenen van de zorg passend bij uw hulpvraag.
  • Indien Caressa vervangen wordt door een collega dierenfysiotherapeut welke lid is van de NVFD dan is diegene (d.m.v. lidmaatschap van de NVFD) al verplicht tot het geheimhouden van de gegevens. Indien er een andere vervanger is dan zal Caressa die collega laten tekenen voor geheimhouding van de gegevens.
  • De gegevens worden op papier of in Animana verzameld en op veilige manier opgeslagen (afgesloten administratieruimte) of verwerkt. Caressa is de enige (naast Animana) die bij deze gegevens kan. (Animana is een softwarebedrijf dat ook onder de AVG valt en alle gegevens zodanig beveiligd).
  • Mocht de klant gebruik willen maken van het recht “right to be forgotten” dan kan Caressa daar grotendeels aan voldoen, Caressa is verplicht tot het bijhouden van een gedegen administratie. Indien de klant gebruik wil maken van dit recht dan blijven de gegevens geanonimiseerd of onder pseudoniem in de administratie staan.
  • Voor de financiële administratie is Caressa verplicht om de gegevens 5 jaar te bewaren. Indien Caressa langer dan 3 jaar niet bij uw dier is geweest voor een behandeling dan zal zij het dossier vernietigen en uw gegevens verwijderen (financiële administratie dus na 5 jaar indien van toepassing).
  • Om inzicht te krijgen in hoe bezoekers deze website gebruiken, maakt Caressa gebruik van Google Analytics. Voor de juiste werking van deze dienst worden via deze website enkele cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt. De informatie wordt opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Caressa heeft hier geen invloed op en heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Deze cookies worden niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Artikel 12: Bijzondere bepalingen

12.1 Foto’s en films

Tijdens het consult en eventuele behandelingen kan het voorkomen dat er foto’s en/of films van uw dier gemaakt worden. Het materiaal zal bewaard worden volgens AVG wetgeving. Caressa behoud het recht voor om deze (na overleg) te gebruiken voor publicatie op haar website, lezingen en/of in wetenschappelijke artikelen die ze schrijft. Tenzij de klant hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. Het gebruik van het materiaal zal op een dusdanige manier gebeuren dat de naam en gezicht van de eigenaar niet in beeld zal komen. Indien klant van mij foto’s of films maakt, mogen deze niet zonder toestemming van mij gebruikt worden op social media of andere publicaties.

12.2 Wetenschappelijk onderzoek

Caressa heeft het recht om gegevens te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de klant hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. Caressa zal zo nodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de klant.